ระบบบัญชีข้อมูล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) โดยในปังบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ดำเนินการจัดทำระบบบัญชีข้อมูล และจัดทำข้อมูลเปิดที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่สาธารณะ จำนวน 7 ชุดข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 70 ของชุดข้อมูลที่จัดทำ ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2) ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 3) ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 4) ข้อมูลอากาศชั้นบนและดัชนีเสถียรภาพอากาศ 5) ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน 6) ข้อมูลพื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน 7) ข้อมูลพื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง