• พื้นที่ความต้องการน้ำของพืช 1014 total views 111 recent views

    พื้นที่แสดงปริมาณความต้องการน้ำของพืช (ข้าว ข้าวโพด อ้อย และมันสำปะหลัง) วิเคราะห์ร่วมกับฝนใช้การนอกเขตชลประทาน
    กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 8 กรกฎาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).