สถานะความพร้อมใช้งานของเครื่องมือตรวจสภาพอากาศ

ข้อมูลผลการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือตรวจสภาพอากาศฝนหลวงทั้งหมด ได้แก่ เรดาร์ตรวจอากาศ เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน และเครื่องมือตรวจอากาศแบบคลื่นสั้น

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
* อีเมลผู้ติดต่อ it@royalrain.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วัน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือตรวจสภาพอากาศ จากเจ้าหน้าที่ประจำสถานีเรดาร์ฝนหลวง และสถานีตรวจวัดอากาศฝนหลวงทั่วประเทศ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
สถานีเรดาร์ฝนหลวง หรือสถานีตรวจอากาศฝนหลวง
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckan_admin
สร้างในระบบเมื่อ 6 มกราคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 มิถุนายน 2565